ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Αρθρ. 233, 234, 238 Ν 3852/2010, 233 Ν 3852/2010, ΠΔ 141/2011

Εκκρεμής υπόθεση του αρχείου μας.

Η παρακάτω απόφαση της κ ΓΓρ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δ Μακεδονίας, η οποία ελήφθη μετά την απαλλακτική γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρ. 234 Ν 3852/2010 (επίσης παρατίθεται), απάλλαξε το συγκεκριμένο Δήμαρχο των κατηγοριών περί παράβασης καθήκοντος. Οι ως άνω κατηγορίες του αποδόθηκαν από την κ ΓΓρ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφορούσαν στην δήθεν μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε υπαλλήλους του Δήμου, για πράξεις που συντελέσθηκαν, … πριν από 20 χρόνια.

Δυστυχώς η δημόσια διοίκηση δεν πάσχει μόνο από τις εγγενείς δικές της αδυναμίες να ανταποκριθεί ηθικά, υλικοτεχνικά, στελεχιακά στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, στο πλευρό του Δημότη.

Συχνά πάσχει και από εμμονικές συμπεριφορές, η αντιμετώπιση και απάντηση των οποίων, συχνά μπορεί να διαλύσει κυριολεκτικά τη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών. Εν προκειμένω, το συγκεκριμένο ανύπαρκτο ζήτημα, επανέρχονταν μία φορά την εβδομάδα (τουλάχιστον), μέσω πολυσέλιδων καταγγελιών, οι οποίες φυσικά έπρεπε να διαβαστούν και αξιολογηθούν.

Εν προκειμένω, δυστυχώς η επιβλέπουσα αρχή του Δήμου, αντί να θέσει απευθείας την υπόθεση στην αρχείο, επέλεξε να ασκήσει ποινική δίωξη στο Δήμαρχο, μετακυλώντας το πρόβλημα από την ίδια, στον Δήμαρχο.

Φυσικά οι ίδιες αιτιάσεις που ετέθησαν στο πειθαρχικό συμβούλιο και έγιναν δεκτές, είχαν προηγούμενα τεθεί υπόψη και στην κ ΓΓρ Αποκεντρωμένης διοίκησης, χωρίς όμως να τύχουν ανάλογης επιδοκιμασίας, αφού ακολούθησε κλήση στο πειθαρχικό.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για το τι συνέβη για το τόσο σοβαρό αυτό θέμα (μοναδική φορά που παραπέμφθηκε ο Δήμαρχος Πρέβεζας για πειθαρχικό έλεγχο), παραθέτω το κείμενο των εγγράφων που αποδεικνύουν την απαλλαγή από τον πειθαρχικό έλεγχο. Αυτονόητα για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αναφέρονται μόνο τα ενδιαφέροντα αποσπάσματα των κειμένων, ενώ δεν αναφέρονται τα ονόματα των πολιτών που εμπλέκονται.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

 1. Απόσπασμα από την υπ. αριθμ. 1/18-3-2015 Γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου,
 2. Την από 16-6-2015/Αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ6 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη του κ. Χρήστου Μπαΐλη.
 1. 1/18-3-2015 Γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

11ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2015

Στα Ιωάννινα σήμερα την 18η Μαρτίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’αριθ. 5/4-3-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Π.Σ. του άρθρου 234 Ν. 3852/2010, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’αριθμ. αριθ.3119/850/23-1-2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, προκειμένου να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω. Κατά τη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι κ.κ.:

 1. Γεώργιος Καλαμαρίδης     Αναπλ Πρόεδρος
 2. κ. Ευάγγελος Σούφλας     Τακτικό μέλος
 3. κ. Αθανάσιος Λεπέτσος   Τακτικό μέλος
 4. κ. Ευγενία Καλλιανέζου   Τακτικό μέλος
 5. κ. Νικόλαος Γκόντας           Τακτικό μέλος

….

1° Θέμα: «Εξέταση υπόθεσης πειθαρχικής δίωξης Δημάρχου Δ. Πρέβεζας κ. Μπαίλη Χρήστου».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης κλήθηκε ο κ. Μπάίλης Χρηστός, Δήμαρχος Πρέβεζας, ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κ. Απ. Τάσση.

Επίσης κατά τη συνεδρίαση παραστάθηκε και η κ. (ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΣΑ) ……., κατόπιν προφορικού αιτήματος της προς τον Πρόεδρο.

Στη συνέχεια ο εισηγητής του θέματος κ. Ευάγγελος Σούφλας, έθεσε υπόψη του Πειθαρχικού Συμβουλίου τα εξής:

Από την εκτίμηση του συνόλου των εγγράφων της υπό κρίση δικογραφίας, τη χωρίς όρκο εξέταση της καταγγέλλουσας και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του πειθαρχικώς ελεγχόμενου Δημάρχου Πρέβεζας, το Συμβούλιο άγεται στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει περίπτωση και δεν υφίσταται λόγος επιβολής οποιοσδήποτε πειθαρχικής ποινής στον ελεγχόμενο Δήμαρχο Πρέβεζας Χρήστο Μπαΐλη. Ειδικότερα, ο εν λόγω ανέλαβε τα καθήκοντα του Δημάρχου Πρέβεζας την 1.1.2011 και η ένδικη περίπτωση αφορά τη διάνοιξη τμήματος της οδού Περδικάρη της πόλεως της Πρέβεζας. Στην εν λόγω περιοχή είχαν εκδοθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Πρέβεζας, πριν αναλάβει καθήκοντα ο ελεγχόμενος Δήμαρχος, δυο (2) οικοδομικές άδειες που αφορούσαν ανέγερση και προσθήκη ορόφου δυο (2) οικοδομών, οι οποίες και ανηγέρθησαν. Οι εν λόγω οικοδομές είχαν πρόσοψη στο αδιάνοικτο τμήμα της οδού Περδικάρη και εκδόθηκαν οι οικοδομικές άδειες με τη μέθοδο της παραχώρησης τμήματος από την ιδιοκτησία των ιδιοκτητών των ανεγερθεισών οικοδομών, που αποτελούσαν μέρος του αδιάνοικτου τμήματος της οδού Περδικάρη, σε κοινή χρήση. Ακολούθως, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Πρέβεζας, επειδή έκριναν ότι για τη διάνοιξη της οδού Περδικάρη έπρεπε να εκδοθεί πράξη προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων, προχώρησαν σε ανάκληση των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών. Στη συνέχεια, ο δικαιοπάροχος της καταγγέλλουσας ….. ζήτησε και αυτός να εκδοθεί σχετική πράξη προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων για τη διάνοιξη της οδού Περδικάρη, προκειμένου το οικόπεδο ιδιοκτησίας του να αποκτήσει έξοδο προς την οδό αυτή, που έως τότε εστερείτο πρόσβασης προς την υπό διάνοιξη οδό Περδικάρη. Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας προχώρησε στις διαδικασίες για την έκδοση της σχετικής πράξεως, οι οποίες όμως σταμάτησαν εξαιτίας των πενιχρών οικονομικών του Δήμου και της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις αποζημιώσεις των παρόδιων. Όλα τα ανωτέρω έγιναν προ της αναλήψεως των καθηκόντων του πειθαρχικώς ελεγχόμενου ως Δημάρχου Πρέβεζας. Από 1.1.2011, όταν, όπως προελέχθη, ανέλαβε καθήκοντα Δημάρχου Πρέβεζας ο ελεγχόμενος, παρέμεινε σε εκκρεμότητα η έκδοση πράξεως προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων για τη διάνοιξη του τμήματος της οδού Περδικάρη, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του δικαιοπαρόχου της καταγγέλλουσας….., δεδομένων των, όπως προαναφέρθηκε, οικονομικών προβλημάτων που προέκυπταν από την υποχρέωση του Δήμου αποζημιώσεως των παρόδιων ιδιοκτησιών. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη νέα έκδοση πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων για τη διάνοιξη του τμήματος της οδού Περδικάρη έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του δικαιοπαρόχου της καταγγέλλουσας. Εξάλλου, ο ελεγχόμενος Δήμαρχος ευθύς μετά την άσκηση της εναντίον του πειθαρχικής διώξεως από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και θεωρώντας ότι εις ουδεμία παράβαση υπηρεσιακών καθηκόντων προέβη, διαβίβασε όλη τη δικογραφία στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Πρέβεζας για τον ποινικό έλεγχό του. Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κυρίως το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος Δήμαρχος διαβίβασε το σχετικό φάκελο στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Πρέβεζας, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι αυτός κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων δεν ενήργησε από δόλο ή βαριά αμέλεια και επομένως δεν συντρέχει περίπτωση και δεν υφίσταται λόγος επιβολής οποιοσδήποτε πειθαρχικής ποινής σε βάρος του.

Το Π.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση συντάσσεται με την εισήγηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ότι δεν πρέπει να επιβληθεί στον κ. Μπαΐλη Χρήστο, Δήμαρχο του Δήμου Πρέβεζας, καμιά πειθαρχική ποινή.

 1. Η από 16-6-2015/Αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ6 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 233 Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») …
 2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 234 Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») σύμφωνα με τις οποίες: ….
 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 238 Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») σύμφωνα με τις οποίες: …
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 141/2011 (ΦΕΚ Α’ 234) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».
 5. Την υπ’ αριθμ. 57527/1681/13.10.2014 κλήση σε απολογία του Δημάρχου Δήμου Πρέβεζας, κ. Μπαΐλη Χρήστου, με την οποία κλήθηκε να απολογηθεί εγγράφως, για το τυχόν πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος, λόγω μη σύννομων ενεργειών ή παραλείψεων υπαλλήλων της Πολεοδομίας του Δήμου Πρέβεζας, αναφορικά με την ιδιοκτησία των κ.κ ……. .
 6. Το από 10.11.2014 απολογητικό υπόμνημα του κληθέντος σε απολογία Δημάρχου Δήμου Πρέβεζας, το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Πρέβεζας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, στο οποίο αναφέρει τη μη διαπίστωση πειθαρχικών ευθυνών των υπαλλήλων της Πολεοδομίας του Δήμου Πρέβεζας και ως εκ τούτου τη μη παράβαση καθήκοντος του ιδίου.
 7. Το υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 11/04.12.2014 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της πειθαρχικής δίωξης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 234 του Ν. 3852/10, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.
 8. Το υπ’ αριθμ. οικ. 18/22.04.2015 έγγραφο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 234 του Ν. 3852/10, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. 1/2015 Πρακτικό συνεδρίασης, με τη συνημμένη σχετική γνωμοδότησή του, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα «ότι δεν πρέπει να επιβληθεί στον κ. Μπαΐλη Χρήστο, Δήμαρχο του Δήμου Πρέβεζας, καμιά πειθαρχική ποινή».

Αποφασίζουμε

Απαλλάσσουμε το Δήμαρχο Δήμου Πρέβεζας, κο Μπαΐλη Χρήστο, από την πειθαρχική ευθύνη της παράβασης καθήκοντος.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s