ΑΚΥΡΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Ο νέος νόμος (Ν 4442/2016) για την ίδρυση και λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – Ζητήματα νομιμότητας περί των ήδη υπαρχουσών αδειών χρήσης μουσικών οργάνων – Πώς πρέπει να κινηθούν οι ιδιοκτήτες ΚΥΕ που εμπίπτουν στο μεταβατικό πλαίσιο του νόμου .

 ΣΧΕΤ:

  1. Άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
  2. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 19421/24-6-2016 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
  3. Υπ’ αριθμ. 293/2015 Γνωμοδότηση του Ε τμήματος του ΝΣΚ.
  4. ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ31/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ21/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β’ 3106 (άρθρ. 5 παρ. 1)
  5. Άρθρ. 29, 38 Ν 4442/2016 (ΦΕΚ τ. Α’, 230/7-12-2016).
  6. Υπ’ αριθ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη («Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»).

Ως Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) κατά το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), ορίζονται τα καταστήματα εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή / και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία (λ.χ. κομμωτήρια).

Με την με αριθμ. πρωτ. 19421/24-6-2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Κώστα Πουλάκη, ρυθμίστηκε το ζήτημα ισχύος των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, οι οποίες εκδίδονται από τους αρμόδιους Δήμους. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος κοινοποιήθηκε σε όλους του δήμους της χώρας.

Ειδικότερα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, αποφασίσθηκε ότι εσφαλμένα δίδεται στις άδειες χρήσης μουσικών οργάνων χρονικός περιορισμός, εν αντιθέσει με όλες τις λοιπές παρεμφερείς άδειες οι οποίες δεν υπόκεινται στο χρονικό περιορισμό. Σκοπός του νομοθέτη μέχρι τώρα ήταν να υποχρεώσει τον καταστηματάρχη που επιθυμεί να εκδώσει άδεια μουσικών οργάνων, να πληρώσει τα δικαιώματα της ΑΕΠΙ και να λάβει προηγούμενα δημοτική ενημερότητα. Εάν είχε αυτές τις προϋποθέσεις, ο αρμόδιος υπάλληλος, χωρίς να επανελέγξει εάν το συγκεκριμένο κατάστημα εξακολουθούσε να πληροί τις αρχικές λοιπές προϋποθέσεις αδειοδότησης, προέβαινε στην ανανέωσή της.  Δηλαδή μέχρι τώρα ελέγχονταν τα πάντα, εκτός από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση αυτής καθεαυτής της αδείας μουσικών οργάνων. Το μέτρο αυτό ήτα καθαρά εισπρακτικό.

Η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε επ’ αφορμή της υπ’ αριθμ. 293/2015 Γνωμοδότησης του Ε τμήματος του ΝΣΚ, κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. η οποία έγινε δεκτή από τον αρμόδιο υπουργό και σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι:

 «Α) ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ31/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ21/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β’ 3106 (άρθρ. 5 παρ. 1) εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί μικρότερη διάρκεια και

    Β) ότι η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από ΟΣΔ (Οργανισμούς Συλλογικών Δικαιωμάτων). Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία».

Άρα όποιος διαθέτει παλαιά άδεια λειτουργίας και χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων (δηλαδή από προηγούμενη χρονιά), αυτή παραμένει σε ισχύ και δεν χρειάζεται να πληρώνει κάθε χρονιά για να την ανανεώνει!!! Άρα σε γενόμενο έλεγχο τα αστυνομικά όργανα δεν μπορούν να απαιτήσουν να τους επιδείξει άδεια μουσικής για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αφού οποιαδήποτε άδεια και εάν επιδείξει από προηγούμενη χρονιά, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ, τον καλύπτει!

Αυτό δεν σημαίνει ότι παύει να οφείλει δικαιώματα προς την ΑΕΠΙ, GEA κλπ. Η μη πληρωμή όμως των δικαιωμάτων αυτών πλέον καθώς και των λοιπών οφειλών προς τους Δήμους δεν αποτελεί πλέον αίρεση νομιμότητας της άδειας μουσικής.

Τέλος με το νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ τ. Α’, 230/7-12-2016), με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», στο Κεφάλαιο Ζ’ του οποίου περιέχονται διατάξεις που ρυθμίζουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εφεξής: «ΚΥΕ»), αλλάζει εντελώς το καθεστώς αδειοδοτήσεων. Απώτερος στόχος της ρύθμισης είναι η απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους.

Πλέον ο ενδιαφερόμενος που προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων υποχρεούται, απλώς, να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση που υποβάλει κατά τα άνω για το κατάστημά του και δήλωσή του για τη χρήση αυτή.

Αυτό φυσικά ισχύει μόνο για τα καταστήματα που ιδρύονται από την εφαρμογή του νέου νόμου και εξής (7-12-2016 και μετά), ενώ για τα παλαιά καταστήματα ο ιδιοκτήτης τους δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε παραπάνω.

Όσον αφορά τη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων σε ΚΥΕ, ο νέος νόμος (άρθρο 29) δεν προβλέπει πια, η χορήγηση άδειας μουσικής ή χρήσης μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο. Αντ’ αυτού, αναφέρει απλώς ότι δεν απαιτείται πλέον η έκδοση προηγούμενης άδειας της υπ’ αριθ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης («Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»), εκτός της περίπτωσης χρήσης μουσικής πέραν του νομίμου ωραρίου, οπότε απαιτείται άδεια χωρίς άλλα δικαιολογητικά παρά μόνο την υποβολή της γνωστοποίησης της λειτουργίας του καταστήματος.

Δηλαδή άδεια εκδίδεται πλέον ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΡΗΤΑ, όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις του ν 4442/2016  σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 προβλέπεται ότι:  «Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 30. Οι άδειες λειτουργίας και άδειες χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.»

Συνεπώς, με βάση όλα τα ανωτέρω, οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για όσες δραστηριότητες λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή από 7-12-2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ).

Από τις διατάξεις του ως άνω νέου νόμου ρητά εξαιρούνται τα Κέντρα Διασκέδασης, δηλαδή οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκέντρωσης του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μέγιστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών (άρθρο 14 παράγραφος Β’ σημείο 2 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας, ΦΕΚ τ. Β’ 2718/8-10-2012). Ως εκ τούτου, για την λειτουργία των Κέντρων Διασκέδασης εξακολουθεί να απαιτείται η έκδοση άδειας από την Αστυνομική Αρχή με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 180/1979, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Υπόθεση του γραφείου μας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s