Κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού Δήμου- Αίτηση αναστολής εκτέλεσης

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρα 933, 938  ΚΠολΔ 966 ΑΚ:

άρθρου 21 του δ/τος της 26-6/10-7-1944 περί κωδικός των νόμων περί δικών του Δημοσίου

ΑΡ.  ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 122

Κατά του Δήμου Πρέβεζας, και μετά από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, επιβλήθηκε κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Δήμος Πρέβεζας άσκησε ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτελέσεως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας

Ο Δήμος με την αίτηση αναστολής ισχυρίσθηκε κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης σε περίπτωση εκτέλεσης, ισχυριζόμενος ταυτόχρονα ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Δήμου είναι ακατάσχετοι ως προοριζόμενοι στην εξυπηρέτηση  δημόσιων,  δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών.

Οι αντίδικοι ισχυρίσθηκαν ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού εις χείρας της ΕΤΕ νομίμως επιβλήθηκε, αφού αφορά ιδιωτική περιουσία του Δήμου και όχι πράγματα εκτός συναλλαγής που είναι κοινά σε όλους (ακατάσχετοι πόροι).

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής λόγω πιθανής ευδοκίμησης των λόγων ανακοπής και ενδεχόμενης ανεπανόρθωτης βλάβης στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, αφού το κατασχεθέν ποσό αποτελεί πόρο για την χρηματοδότηση έργων.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Σχετ: Βλ Γν ΝΣΚ 466/2012 Μ Πρ Ηρακλείου 1574/2012

Άρθρα 933, 938  ΚΠολΔ 966 ΑΚ, Ν 2076/92, ΝΔ 17-7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών:

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 122

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

 Σχετ: Βλ Γν ΝΣΚ 466/2012 Μ Πρ Ηρακλείου 1574/2012

Άρθρα 933, 938  ΚΠολΔ 966 ΑΚ, Ν 2076/92, ΝΔ 17-7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών:

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 122

 

Σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας, βάσει εκτελεστού τίτλου, επιβλήθηκε αναγκαστική εκτέλεση εις χείρας της ΕΤΕ. Προκειμένου να γίνει η εκταμίευση του ποσού που βρέθηκε, οι αιτούντες άσκησαν αίτηση ενώπιον της κ Προέδρου Πρ Πρέβεζας.

Ο μη διάδικος Δήμος Πρέβεζας, επικαλούμενος έννομο συμφέρον, προκειμένου να εισέλθει στη δίκη, άσκησε παρέμβαση υπέρ της ΕΤΕ, ισχυριζόμενος ότι δεν μπορεί να καταβληθεί το ανωτέρω ποσό διότι ασκήθηκε ανακοπή κατά του κατασχετηρίου εγγράφου και διατάχθηκε η αναστολή της ως άνω εκτέλεσης.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την κύρια παρέμβαση ως ουσιαστικά βάσιμη και έκρινε ότι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ζητούνταν η απόδοση των κατασχεθέντων πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12-5-2014

 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

 

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ – ΨΕΥΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ

Άρθρα 985 παρ. 3 ΚΠολΔ 985 παρ. 1 και 3 εδάφ. Α’ και 986 ΚΠολΔ, 914 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2884

 

Οι εργαζόμενοι ενάγοντες έχοντας αποκτήσει εκτελεστό τίτλο, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους κατά εργολάβου, προέβησαν  σε επιβολή κατασχέσεως στα χέρια της εναγόμενης Δημοτικής Επιχείρησης, ζητώντας να πληρωθούν από ποσό που προορίζονταν ως εργολαβική αμοιβή για έργο που παρέδωσε ο εργολάβος στην Δημοτική επιχείρηση.

H εναγόμενη – τρίτη, παρότι είχε εις χείρας της αμοιβή προοριζόμενη για την εξόφληση του εργολάβου, ποσού 713.393,81 ευρώ, που αφορούσε την ανάθεση κατασκευής έργου, υπέβαλλε παρόλα αυτά αναληθείς αρνητικές – παραπλανητικές δηλώσεις. Οι ενάγοντες παραπλανηθέντες από τις δηλώσεις αυτές, δεν άσκησαν ανακοπές, πειθόμενοι ότι πράγματι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ποσό εις χείρας της εναγόμενης που να αφορά τον εργολάβο, χάνοντας το σχετικό τους δικαίωμα για να ικανοποιηθούν από την κατάσχεση της εργολαβικής αμοιβής.

Στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι οι δηλώσεις της εναγόμενης ήταν παραπλανητικές και ψευδείς κατά το περιεχόμενό τους.

Οι ενάγοντες πλέον για να ικανοποιηθούν, άσκησαν αγωγή αδικοπραξίας απευθείας κατά της Δημοτικής επιχείρησης επικαλούμενοι ότι στην περίπτωση κατά την οποία η τρίτη – εναγόμενη στα χέρια της οποίας έγινε η κατάσχεση, υπέβαλε ανακριβή ή ψευδή δήλωση, ευθύνεται αυτή απέναντί τους με αποζημίωση. Προϋπόθεση για την ευθύνη του τρίτου είναι το ζημιογόνο γεγονός της ανακρίβειας της δηλώσεως που υποβλήθηκε, η ζημία του κατάσχοντος και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ζημιογόνου τούτου γεγονότος και της ζημίας. Έτσι δεν αποκλείεται ο κατάσχων να αναζητήσει ολόκληρη την απαίτησή του, προς ικανοποίηση της οποίας επιβλήθηκε η κατάσχεση, όταν επικαλείται και αποδεικνύει ότι η μη είσπραξη της οφειλής αυτής οφείλεται στη συμπεριφορά του τρίτου, και να υποχρεωθεί ο τρίτος σε αποζημίωση, εάν απέκρυψε ή παρέλειψε ορισμένα γεγονότα, και από την απόκρυψη ή την παράλειψη αυτή, ως αιτίου, ζημιώθηκε ο κατάσχων.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι δηλώσεις ήταν μεν ψευδείς, δεν ζημίωσαν παρόλα αυτά τους ενάγοντες.

Οι ενάγοντες άσκησαν έφεση κατά της ως άνω αποφάσεως.

Το Εφετείο Ιωαννίνων, δεχόμενο ότι οι δηλώσεις της εναγόμενης ήταν ψευδείς και παραπλανητικές, δέχθηκε ότι η συμπεριφορά της εναγόμενης είχε ως αποτέλεσμα την ζημία των εναγόντων και ότι ευθύνεται με αδικοπρακτική ευθύνη. Για το λόγο αυτό, αφού δέχτηκε την έφεση και εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, υποχρέωσε την εναγόμενη, να πληρώσει η ίδια τη ζημία που προκάλεσε μέσω των ψευδών δηλώσεών της στους ενάγοντες.

 

            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

 

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Άρθρο ΠΔ 293/2001

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 993*

Αναγκαστική εκτέλεση. Αναστολή εκτελέσεως. Προσύμφωνο χρονομεριστικής μίσθωσης. Παράλειψη χορήγησης αντιγράφου της σύμβασης μετά την υπογραφή του προσυμφώνου, ώστε οι αιτούντες να μελετήσουν τους όρους και στη συνέχεια να υπογράψουν το οριστικό συμβόλαιο. Θέση βραχυπροθέσμων προθεσμιών καταγγελίας και υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Όρος ότι το συμβόλαιο μπορούσε να υπογραφεί από μόνη την καθ` ης. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγω ανακοπής, γιατί σύμφωνα με το ΠΔ 293/2001 περί χρονομεριστικών μισθώσεων, οι προθεσμίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αρχίζουν από την παράδοση στον αγοραστή αντιγράφου της σύμβασης ή του δεσμευτικού προσυμφώνου μαζί με υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, αν δεν παραδοθεί το άνω χωριστό έντυπο, η προθεσμία είναι 3 μήνες από την παράδοση του αντιγράφου ή δεσμευτικού προσυμφώνου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Με παρατηρήσεις Κώστα Μπέη στη ΔΙΚΗ.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ.

Άρθρα 966 παρ.3, 933, 686 επ., 999,  ΚΠολΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕIΟΥ ΜΑΣ 2633

Καταβολή προκαταβολής για αγορά ΙΧ αυτοκινήτου. Η πωλήτρια υπεξαίρεσε το ποσό της προκαταβολής και αναγκάσθηκε δικαστικά να επιστρέψει το ποσό το οποίο αδικαιολογήτως εισέπραξε. Άρνηση εναγομένης και αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της. Παρά τη διενέργεια δύο πλειστηριασμών, δεν εμφανίζεται πλειοδότης.

Η αιτούσα ζητά  κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων να  ορισθεί νέος πλειστηριασμός ακινήτου ιδιοκτησίας της αντιδίκου της  με χαμηλότερη τιμή πρώτης προσφοράς διότι οι προηγούμενοι πλειστηριασμοί είχαν ματαιωθεί λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών.

Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, οι ματαιώσεις των εν λόγω πλειστηριασμών πιθανολογούνται ότι οφείλονται  στο γεγονός ότι η ορισθείσα αξία του ακινήτου είναι υψηλότερη σε σχέση με την πραγματική. Συνεπώς, το Δικαστήριο επέβαλλε να μειωθεί η τιμή πρώτης προσφοράς του εκπλειστηριαζ

όμενου ακινήτου και να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της δικαστικής απόφασης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 29-5-2014

////////////////////////////////

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 5-6-2014

ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ 954, ΠΑΡ. 4 ΚΠολΔ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ & ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρα 954, παρ. 4 και 995, παρ. 1, εδ. δ’ ΚΠολΔ

Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός. Ανακοπή από την καθ’ ης ο πλειστηριασμός Α.Β.Ε.Ε., με βάσει τις διατάξεις του αρθρ. 954, παρ. 4 ΚΠολΔ, για να διορθωθούν οι ανακοπτόμενες, έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, καθώς το νέο απόσπασμα της κατασχετήριας αυτής έκθεσης, ως προς την εμπορική αξία του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου, αλλά κι ως προς την τιμή της 1ης προσφοράς. Με τις ανακοπτόμενες πράξεις εκτέλεσης, η εμπορική αξία του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου είχε εκτιμηθεί στο ποσό των 637.000,00 € και η τιμή 1ης προσφοράς στο ποσό των 637.000,00 €.

Η κατάσχεση με την οποία διενεργείται ο ηλεκτρονικός αυτός πλειστηριασμός είναι η δεύτερη κατά σειρά. Ειδικότερα: η επισπεύδουσα Τραπεζική Εταιρία, με τον ίδιο εκτελεστό τίτλο και κατά του ίδιου ακινήτου είχε επιβάλει κατάσχεση με προγενέστερη κατασχετήρια έκθεση, εκτιμώντας τότε την αξία του κατασχεθέντος στο ποσό των 850.000,00 €, την αντικειμενική στο ποσό των 821.879,94 € και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 2/3, ήτοι 566.666,66 €, η οποία, υπολειπομένης της αντικειμενικής, είχε τότε (κατά το δίκαιο που ίσχυε) ορισθεί στο ποσό των 821.879,94 €. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 914/2015 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, με την οποία διορθώθηκε η αξία του ακινήτου στο ποσό των 1.245.000,00 €, με τιμή 1ης προσφοράς το ποσό των 830.000,00 €. Έπειτα από δύο άγονους πλειστηριασμούς και δύο συνεχόμενες αιτήσεις, η επισπεύδουσα, επιχείρησε 2 φορές, κατά τις διατάξεις του αρθρ. 966, παρ. 2 & 3 ΚΠολΔ, τη μείωση της τιμής 1ης προσφοράς. Ακολούθησαν δύο αποφάσεις του ίδιου Δικαστηρίου (υπ’ αριθμ. 145/14-2-2017 & υπ’ αριθμ. 491/10-5-2017) με τις οποίες διατηρήθηκε η ίδια τιμή πρώτης προσφοράς, με την αιτιολογία ότι η τιμή πρώτης προσφοράς δεν είναι υψηλή, κι ότι περαιτέρω μείωσή της δεν θα προσελκύσει πλειοδότες. Κρίθηκε δε ότι οι άκαρποι πλειστηριασμοί και οι επακόλουθες ματαιώσεις οφείλονται στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην ελληνική αγορά και στην έλλειψη ρευστότητας.

Προκειμένου η τράπεζα να παρελκύσει τη διαδικασία και να επιτύχει τη μείωση της τιμής, προέβη σε παραίτηση, από την προηγούμενη (αρχική) κατάσχεση και σε επιβολή νέας. Με τη δεύτερη κατάσχεση ορίσθηκε, κατά το δοκούν τη Τράπεζας, και πάλι τιμή 1ης προσφοράς μικρότερη των 830.000,00 €

Άσκηση εκ μέρους μας νέας ανακοπής του αρθρ. 954, παρ. 4 ΚΠολΔ. Διατάσσεται η διόρθωση των ανακοπτόμενων πράξεων εκτέλεσης και Ορίζεται η εμπορική αξία, καθώς και η τιμή 1ης προσφοράς του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου, στο ποσό των 830.000,00 €.

Το Δικαστήριο με 4 συνεχόμενες αποφάσεις αρνήθηκε στην επισπεύδουσα Τράπεζα να εκπλειστηριάσει την περιουσία του εντολέα μας (Βιομηχανική Εγκατάσταση) αντί πινακίου Φακής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 30/5/2018

ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ 933 ΚΠολΔ – ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Άρθρα 933 και 934, παρ. 1, α’ ΚΠολΔ

Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός. Ανακοπή από την καθ’ ης ο πλειστηριασμός Α.Β.Ε.Ε., με βάσει τις διατάξεις του αρθρ. 933 και 934, παρ. 1, α’ ΚΠολΔ, για να ακυρωθεί η κατασχετήρια έκθεση ακίνητης περιουσίας, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε κατάσχεση σε ακίνητο του εντολέα μας, με την οποία επισπεύδεται πλειστηριασμός.

Η κατάσχεση με την οποία διενεργείται ο ηλεκτρονικός αυτός πλειστηριασμός είναι η δεύτερη κατά σειρά. Ειδικότερα: η επισπεύδουσα Τραπεζική Εταιρία, με τον ίδιο εκτελεστό τίτλο και κατά του ίδιου ακινήτου είχε επιβάλει κατάσχεση με προγενέστερη κατασχετήρια έκθεση, εκτιμώντας τότε την αξία του κατασχεθέντος στο ποσό των 850.000,00 €, την αντικειμενική στο ποσό των 821.879,94 € και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 2/3, ήτοι 566.666,66 €, η οποία, υπολειπομένης της αντικειμενικής, είχε τότε (κατά το δίκαιο που ίσχυε) ορισθεί στο ποσό των 821.879,94 €. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 914/2015 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, με την οποία διορθώθηκε η αξία του ακινήτου στο ποσό των 1.245.000,00 €, με τιμή 1ης προσφοράς το ποσό των 830.000,00 €. Έπειτα από δύο άγονους πλειστηριασμούς και δύο συνεχόμενες αιτήσεις, η επισπεύδουσα, επιχείρησε 2 φορές, κατά τις διατάξεις του αρθρ. 966, παρ. 2 & 3 ΚΠολΔ, τη μείωση της τιμής 1ης προσφοράς. Ακολούθησαν δύο αποφάσεις του ίδιου Δικαστηρίου (υπ’ αριθμ. 145/14-2-2017 & υπ’ αριθμ. 491/10-5-2017) με τις οποίες διατηρήθηκε η ίδια τιμή πρώτης προσφοράς, με την αιτιολογία ότι η τιμή πρώτης προσφοράς δεν είναι υψηλή, κι ότι περαιτέρω μείωσή της δεν θα προσελκύσει πλειοδότες. Κρίθηκε δε ότι οι άκαρποι πλειστηριασμοί και οι επακόλουθες ματαιώσεις οφείλονται στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην ελληνική αγορά και στην έλλειψη ρευστότητας.

Σ’ εκείνον που επισπεύδει την εκτέλεση παρέχεται το δικαίωμα να παραιτηθεί  από κάθε μέλλουσα πράξη εκτέλεσης. Η παραίτηση από την κατάσχεση, αυτού που την επέβαλε, κρίνεται κατά τις διατάξεις για παραίτηση από διαδικαστικές πράξεις. Η παραίτηση αυτή, η οποία για να είναι έγκυρη και να παρέχει έννομες συνέπειες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αναγγελία άλλου δανειστή υπό τις προϋποθέσεις των Κ.ΠολΔ 972 παρ. 2 εδ Β’ και 1006 παρ. 2 εδ α’, οπότε η αναγγελία επέχει θέση αυτοτελούς κατασχέσεως, μπορεί να γίνει είτε κατά τις διατυπώσεις του αρθρ. 297 ΚΠολΔ ή με εξώδικη έγγραφη δήλωση αυτού που την επέβαλε, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στον καθ’ ου η εκτέλεση και στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, δεν μπορεί δε να συναχθεί σιωπηρώς.

Προκειμένου η τράπεζα να παρελκύσει τη διαδικασία και να επιτύχει τη μείωση της τιμής, προέβη σε παραίτηση, από την προηγούμενη (αρχική) κατάσχεση και σε επιβολή νέας. Με τη δεύτερη κατάσχεση ορίσθηκε, κατά το δοκούν τη Τράπεζας, και πάλι τιμή 1ης προσφοράς μικρότερη των 830.000,00 €.

Η Παραίτηση της επισπεύδουσας έγινε με Συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης άρσεως κατασχέσεως ακινήτου, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 491/10-5-2017 απόφασης, από την προηγούμενη (αρχική) κατάσχεση και επιβολή νέας, με βάση την οποία διενεργείται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός.

Η παραίτηση από την κατάσχεση δεν έγινε με σύννομο τρόπο, επειδή οι τρόποι παραίτησης είναι αυτοί που ορίζονται στη διάταξη του αρθρ. 297 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με η διάταξη του άρθρ. 299 ΚΠολΔ, κι επειδή η συμβολαιογραφική πράξη ουδέποτε επιδόθηκε στην ανακόπτουσα. Συνεπώς αφού η παραίτηση δεν έγινε με σύννομο τρόπο, η 1η κατάσχεση (εκ της οποίας παραιτήθηκε η καθ’ ης) εξακολουθεί να είναι ισχυρή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 2 κατασχέσεις από τον ίδιο δανειστή. Η διάταξη του αρθ. 997 ΚΠολΔ, παρ. 5, εδ α’, όπως ισχύει μετά τον 4335/2015., δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών κατασχέσεων επί του ίδιου ακινήτου, αλλά από διαφορετικό και όχι από τον ίδιο δανειστή.

Ακυρώνει την ανακοπτόμενη Κατασχετήρια έκθεση ακίνητης περιουσίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 30/5/2018

ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ 954, ΠΑΡ. 4 ΚΠολΔ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρα 954, παρ. 4

Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός. Ανακοπή από τον καθ’ ου ο πλειστηριασμός, με βάσει τη διάταξη του αρθρ. 954, παρ. 4 ΚΠολΔ, για να διορθωθεί η ανακοπτόμενη, έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, ως προς την εμπορική αξία του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου στην Πάργα, αλλά κι ως προς την τιμή της 1ης προσφοράς. Με την ανακοπτόμενη πράξη εκτέλεσης, η εμπορική αξία του ½ εξ αδιαιρέτου του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου είχε εκτιμηθεί στο ποσό των 56.500,00 € και η τιμή 1ης προσφοράς στο ποσό των 56.500,00 €.

Εσφαλμένος προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου (το ακίνητο βρίσκεται εντός οριοθετημένου οικισμού, κι όχι εκτός, όπως αναφερόταν στην κατασχετήρια έκθεση) κι εσφαλμένη καταγραφή των όρων δόμησής του, από τον προσληφθέντα πιστοποιημένο εκτιμητή. Σημαντική μεταβολή των όρων δόμησης του ακινήτου, γεγονός που επιδρά καταλυτικά στις δυνατότητες αξιοποίησης του και κατά συνέπεια στην εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερη της αναφερομένης στην ανωτέρω έκθεση. Στην κρίση αυτή του Δικαστηρίου συνέτεινε και το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, από τα οποία προέκυψε ότι η κτηματαγορά στην περιοχή, όπου βρίσκεται το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο, παρουσιάζει ανοδικές τάσεις, αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, σημαντική τουριστική κίνηση, με τουριστικά καταλύματα όλων των τύπων, χώρους κάμπινγκ και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ παρατηρείται και ανοδική τάση των τιμών και τόνωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα στον τουριστικό κλάδο, λόγω των ευκαιριών που παρουσιάζονται, αλλά και της οικονομικής σταθερότητας που επικρατεί στο οικονομικό κλίμα της περιοχής.

Κρίση του Δικαστηρίου ότι, επειδή βάσει όλων των εκτεθέντων, υπάρχει δυνατότητα εκτεταμένης αξιοποίησης του ακινήτου, από πιθανό αγοραστή, για μελλοντική ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων ή άλλου ακινήτου με συναφή δραστηριότητα στον τουριστικό κλάδο, η αξία του επίδικου ακινήτου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 270.000,00 €, η δε μερίδα του ½ εξ αδιαιρέτου αυτού, στο ποσό των 135.000,00 €.

Το Δικαστήριο διέταξε τη διόρθωση της ανακοπτόμενης κατασχετήριας έκθεσης, ως προς την εκτίμηση της αξίας και την τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου και όρισε την αξία του στο ποσό των 135.000,00 € και την τιμή πρώτης προσφοράς αυτού στο ποσό των 135.000,00 €.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 25/9/2020

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s