Σ.ΕΠ.Ε – επιβολή προστίμου 10.549,44€ για απασχόληση αδήλωτου εργαζομένου – προσφυγή εργοδότη στο διοικ πρωτοδικείο κατά της πράξης του σώματος επιθεώρηση εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) – το δελτίο έλεγχου δεν αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο ως προς τα συμπεράσματα του – δεκτός και κατ’ έφεση ο ισχυρισμός του εργοδότη περί του ότι το άτομο που βρέθηκε στην επιχείρηση κατά τον έλεγχο δεν απασχολούνταν αλλά δοκιμάζονταν για να προληφθεί χωρίς όμως να εργάζεται – το διοικ εφετείο επικύρωσε την απόφαση του διοικ πρωτοδικείου και απέρριψε την έφεση του ΕΦΚΑ – ακυρώνει το πρόστιμο

 (Άρθρ 24 ν 3996/2011, Άρθρ 2 της 27397/122/19-8-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, άρθρ. 16 Ν 2874/2000)

—–. . . —–

Δεύτερη απόφαση που ακυρώνει απόφαση του ΣΕΠΕ για αδήλωτο εργαζόμενο και αυτή τη φορά, προέρχεται από δευτεροβάθμιο δικαστήριο (Μ Διοικ Εφ Αθηνών).

Το Μ Διοικ Εφετείο Αθηνών, επικυρώνοντας την απόφαση του Μ Διοικ Πρωτοδ Αθηνών, επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και απέρριψε την έφεση του ΕΦΚΑ δεχόμενο ότι το δελτίο που συντάσσεται για τον έλεγχο από το κλιμάκιο του ΣΕΠΕ, αποτελεί μεν ως δημόσιο έγγραφο, πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ότι έγιναν ενώπιόν τους, δεν παράγει όμως πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να ερευνήσουν αυτεπαγγέλτως, λόγω των καθηκόντων τους, για τα οποία επιτρέπεται ανταπόδειξη, όπως εν προκειμένω, ως προς την ιδιότητα του ευρισκόμενου προσώπου ως εργαζόμενου, κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση.

Συνέχεια

Παράλειψη επίδοσης προσφυγής εργοδότη στο διοικ. πρωτοδικείο κατά πράξης του σώματος επιθεώρησης εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) – κάμψη του κανόνα της ποινής του απαράδεκτου επί ελλείψεως κοινοποιήσεως της προσφυγής εντος 60 ημερών

 (Άρθρ 129 ΚΔΔ, περ δ του άρθρ 3 της 27397/122/19-8-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, άρθρ. 24 παρ 6 Ν 3996/2011)

—–. . . —–

Η διάταξη της παρ 6 άρθρ 24 Ν 3996/2011, όπως ίσχυε και η ταυτόσημη διάταξη της περ δ του άρθρ 3 της 27397/122/19-8-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που προβλέπουν την επί ποινή απαραδέκτου κοινοποίηση της ασκηθείσας ενώπιον του αρμοδίου διοικ πρωτοδ προσφυγής κατά ΠΕΠ (πράξης επιβολής προστίμου) του ΣΕΠΕ μέσα στην ίδια 60ήμερη προθεσμία, στην αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ στοχεύουν στην έγκαιρη ενημέρωση της υπηρεσίας αυτής, προκειμένου να αποστείλει εγκαίρως κατά το άρθρ 129 του ΚΔΔ τον φάκελο της υπόθεσης στο δικαστήριο και να απαντήσει στους προβαλλόμενους ισχυρισμούς. Έτσι κατ’ αυτή την έννοια η παράλειψη της παραπάνω κοινοποίησης εκ μέρους του προσφεύγοντος δεν άγει κατ΄ ανάγκη σε απαράδεκτο αυτής, παρά μόνο εφόσον, η διάδικη αρχή δεν έλαβε πράγματι εγκαίρως γνώση της προσφυγής, με συνέπεια, να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στην ως άνω υποχρεώση της κ να αμυνθεί όπως πρέπει. Συνεπώς σε περίπτωση που η ενημέρωση της αρχής εξασφαλίζεται εγκαίρως με οποιονδήποτε τρόπο ή, σε περίπτωση, που η τελευταία δεν επικαλείται ότι έχει υποστεί σχετική δικονομική βλάβη, η ασκηθείσα προσφυγή δεν απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Σ.ΕΠ.Ε – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 10.549,44 € ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) – ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ – ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΩΝ 10.549,44 € / ΑΔΗΛΩΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΕΚΤΟΣ Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ – ΤΟ ΔΙΟΙΚ ΠΡΩΤΟΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ – ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

 (Άρθρ 24 ν 3996/2011, Άρθρ 2 της 27397/122/19-8-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, άρθρ. 16 Ν 2874/2000)

—–. . . —–

Με την υπ’ αριθμ. 2151/2017 (επταμελούς σύνθεσης) απόφαση του ΣτΕ επί προδικαστικού ζητήματος, κρίθηκε ότι κανένα έλλειμμα εξουσιοδότησης δεν υφίσταται στο άρθρο 1 της Φ11321/11115/802/2-6-2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής, η οποία τυγχάνει ισχυρή και εφαρμοστέα.

Κρίθηκε επίσης ότι το ύψος του προστίμου των 10.549,44 € ανά αδήλωτο εργαζόμενο δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας με την αιτιολογία της πάταξης και αυστηρού κολασμού για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Συνέχεια

ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ – ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΜΥΝΟΜΕΝΟ / ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟ / ΕΝΑΓΟΝΤΑ –  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 281 ΑΚ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ.

(ΑΡΘΡΑ 281 ΑΚ, 495 παρ 1 και 2, 498, 511, 513 παρ. 1β, 516 παρ. 1, 517 και 518 παρ. 1 ΚΠολΔ, 533 παρ. 1 ΚΠολΔ)

Ο ενάγων, γνωρίζοντας ότι δεν διαθέτει τις προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας διά χρησικτησίας,  ζητά να αναγνωρισθεί «ως καταχρηστική  η άσκηση του δικαιώματος κυριότητας από τον εναγόμενο δήμο». Η ένσταση καταχρηστικότητας παρέχεται μόνο ως μέσο άμυνας κατά το νόμο και όχι ως μέσο επίθεσης, κατά συνέπεια μπορεί να προβληθεί μόνο για την αντίκρουση αγωγής και όχι για τη θεμελίωση αυτής.

Τόσο το πρωτόδικο δικαστήριο όσο και το Εφετείο Ιωαννίνων απέρριψαν την αγωγή, αφού έκριναν ότι : Απλή αμφισβήτηση του δικαιώματος του εναγόμενου δήμου, δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος, αφού δεν υπάρχει άσκηση αντίθετου δικαιώματος του ενάγοντος (ΑΠ 84/1984, ΑΠ 1417/1984, ΑΠ 26/1972). Δικαίωμα προβολής της σχετικής ενστάσεως, έχει μόνο όποιος αναγνωρίζει ότι φορέας του σχετικού δικαιώματός είναι ο αντίδικός του, ο οποίος ενδεχόμενα το ασκεί καταχρηστικά.

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αρ αρχείου Δήμου Πρ 309

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΝΕΑΣ – ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΚΗΣ (ΑΡΘΡ 295 ΠΑΡ 2 ΚΠΟΛΔ) – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ- ΕΦΕΣΗ – ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ.

(ΑΡΘΡΑ 19 ΚΠΟΛΔ, 294 ΚΠΟΛΔ, 295 ΠΑΡ 2 ΚΠΟΛΔ, 297 ΚΠΟΛΔ, ΑΠ 539/2008, ΑΠ 857/2003, ΕΦΘΕΣ 2000/2017, ΕΦΑΘ 881/2011)

Κατά το άρθρο 294 ΚΠολΔ ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής και χωρίς τη συναίνεση του εναγόμενου πριν προχωρήσει η συζήτηση της ουσίας της υποθέσεως, κατά δε το άρθρο 297 ΚΠολΔ η παραίτηση γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου. Συνέχεια