ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ – ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΜΥΝΟΜΕΝΟ / ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟ / ΕΝΑΓΟΝΤΑ –  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 281 ΑΚ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ.

(ΑΡΘΡΑ 281 ΑΚ, 495 παρ 1 και 2, 498, 511, 513 παρ. 1β, 516 παρ. 1, 517 και 518 παρ. 1 ΚΠολΔ, 533 παρ. 1 ΚΠολΔ)

Ο ενάγων, γνωρίζοντας ότι δεν διαθέτει τις προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας διά χρησικτησίας,  ζητά να αναγνωρισθεί «ως καταχρηστική  η άσκηση του δικαιώματος κυριότητας από τον εναγόμενο δήμο». Η ένσταση καταχρηστικότητας παρέχεται μόνο ως μέσο άμυνας κατά το νόμο και όχι ως μέσο επίθεσης, κατά συνέπεια μπορεί να προβληθεί μόνο για την αντίκρουση αγωγής και όχι για τη θεμελίωση αυτής.

Τόσο το πρωτόδικο δικαστήριο όσο και το Εφετείο Ιωαννίνων απέρριψαν την αγωγή, αφού έκριναν ότι : Απλή αμφισβήτηση του δικαιώματος του εναγόμενου δήμου, δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος, αφού δεν υπάρχει άσκηση αντίθετου δικαιώματος του ενάγοντος (ΑΠ 84/1984, ΑΠ 1417/1984, ΑΠ 26/1972). Δικαίωμα προβολής της σχετικής ενστάσεως, έχει μόνο όποιος αναγνωρίζει ότι φορέας του σχετικού δικαιώματός είναι ο αντίδικός του, ο οποίος ενδεχόμενα το ασκεί καταχρηστικά.

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αρ αρχείου Δήμου Πρ 309

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΝΕΑΣ – ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΚΗΣ (ΑΡΘΡ 295 ΠΑΡ 2 ΚΠΟΛΔ) – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ- ΕΦΕΣΗ – ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ.

(ΑΡΘΡΑ 19 ΚΠΟΛΔ, 294 ΚΠΟΛΔ, 295 ΠΑΡ 2 ΚΠΟΛΔ, 297 ΚΠΟΛΔ, ΑΠ 539/2008, ΑΠ 857/2003, ΕΦΘΕΣ 2000/2017, ΕΦΑΘ 881/2011)

Κατά το άρθρο 294 ΚΠολΔ ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής και χωρίς τη συναίνεση του εναγόμενου πριν προχωρήσει η συζήτηση της ουσίας της υποθέσεως, κατά δε το άρθρο 297 ΚΠολΔ η παραίτηση γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου. Συνέχεια

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ’ΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΝΟΧΗΣ

(άρθρα 623 επ, 443, 625 ΚΠολΔ)

 

Προσωρινό αρχείο

Δυνάμει προκήρυξης περιφέρειας, διεξήχθη ανοικτός διεθνής διαγωνισμός (επαναληπτικός) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν και οι εντολείς μας, ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων, καταθέτοντας προσφορά για τμήματα του προβλεπόμενου από την προκήρυξη μεταφορικού έργου.

Όμως παρά του ότι, όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. πρωτ. …και …έγγραφα της καθ’ ης οι εντολείς μας εκτέλεσαν στο σύνολο το προβλεπόμενο από τις οικείες συμβάσεις έργο, και ταυτόχρονα συντάχθηκαν από την καθ’ ης και οι σχετικές καταστάσεις πληρωμής, που θεωρήθηκαν νομίμως για την πιστοποίηση της εκτέλεσης του έργου, δεν εκδόθηκε ποτέ χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω τυπικής ελλείψεως στη διοίκηση, αναγόμενη στη τήρηση της οφειλόμενης τυπικής διαδικασίας.

Το οφειλόμενο ποσό έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, απαιτητό και εκκαθαρισμένο όπως προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα της καθ’ ης που αποτελούν πλήρη απόδειξη.

Με έγγραφες δηλώσεις της καθ’ ης, ιδρύεται ενοχική υποχρέωση εκπλήρωσης της αναγνωρισθείσας απαίτησης, αφού συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες συνίστανται στη δήλωση βούλησης του αναγνωρίζοντος αναφορικώς προς ορισμένη έννομη σχέση με πρόθεση υποχρέωσης, απευθυνόμενη προς εκείνον που αποκτά δικαίωμα με την αναγνώριση και την οποία (δήλωση) ο τελευταίος αποδέχεται, ρητώς ή σιωπηρώς.

Οι ως άνω δηλώσεις, οι οποίες είναι διαφορετικές από τη ρυθμιζόμενη από το άρθρο 873 ΑΚ αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, ιδρύουν νέα αυτοτελή βάση υποχρέωσης προς εκπλήρωση παροχής, ήτοι ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία, όταν τούτο θελήθηκε από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι δεν απέβλεψαν μόνο στην παροχή αποδεικτικού μέσου περί της ύπαρξης του χρέους. Αποκλειστικός σκοπός της έγγραφης δήλωσης αναγνώρισης ορισμένου χρέους είναι η προσπόριση στον πιστωτή νέας βάσης αγωγής και η δημιουργία νέου λόγου υποχρέωσης για τον οφειλέτη. Επικουρικά οι ως άνω δηλώσεις συνιστούν αφηρημένη υπόσχεση χρέους, η οποία δεσμεύει απόλυτα την καθ’ ης.

Κατόπιν τούτων το Δικαστήριο δέχθηκε και εξέδωσε διαταγή πληρωμής, ποσού ίσου με το αναφερόμενο ως οφειλόμενο και ληξιπρόθεσμο, στη δήλωση της καθ’ ης.

 

Υπόθεση του γραφείου μας.

 

 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΧ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ.

 

(άρθρ. 914, 298 ΑΚ)

 

Αριθμός αρχείου 3329

 

     Όχημα ΔΧ, ενταγμένο στην δύναμη του ΚΤΕΛ Νομού …, συγκρούσθηκε εκτελώντας δρομολόγιο από Άρτα προς Πρέβεζα με κινούμενο αντίρροπα ΙΧ, το οποίο εξετράπη της πορείας του. Θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού του ΙΧ, ο οποίος ευθυνόταν κατ’ αποκλειστικά. Τραυματισμός του οδηγού του ΔΧ οχήματος όπως και 13 επιβαινόντων και ολοσχερής καταστροφή των δύο οχημάτων.

Ακινητοποίηση και απόσυρση του ΔΧ οχήματος. Ανάγκη άμεσης αντικατάστασης του πλην αντικειμενικής αδυναμίας των ιδιοκτητών του προς αγορά νέου. Διαφυγόντα κέρδη από την διακοπή της εκμετάλλευσής συνολικού ποσού 54.149,64 ευρώ.

Το Μον. Πρωτοδικείο Πρέβεζας επιδίκασε αποζημίωση για την καταστροφή του οχήματος, όλα τα διαφυγόντα κέρδη και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επί της απόφασης δεν ασκήθηκε έφεση αφού επακολούθησε συμβιβασμός με την αντίδικο ασφαλιστική εταιρία.

 

Υπόθεση του γραφείου μας.

 

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρ 31 του Ν 2963/2001

Προσωρινό αρχείο μας

 

Διαφορετικές οι διατάξεις σε περίπτωση κατάσχεσης του συνόλου του λεωφορείου και διαφορετικές αυτές που αφορούν την εκπλειστηρίαση εξ αδιαιρέτου μεριδίου αυτού. Συγκατάσχεται η άδεια του λεωφορείου; Ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα κατά την έκδοση νέας αδείας μετά τον πλειστηριασμό. Πως προστατεύονται οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες, από την εκπλειστηρίαση ιδανικού μεριδίου άλλου συνιδιοκτήτη του ιδίου λεωφορείου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 26/6/2015

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΝΠΔΔ.

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΝΠΔΔ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ.

 

ΑΡΘΡ. 623 επ, 443, 625 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 24 Ν. 2207/94) Κ.Πολ.Δ.

 

Εκκρεμής υπόθεση του αρχείου μας.

 

Δυνάμει προκήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, η οποία καταρτίσθηκε νόμιμα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διεξήχθη ανοικτός διεθνής διαγωνισμός (επαναληπτικός) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ….., για χρονικό διάστημα ….με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή.

Στον εν λόγω διαγωνισμό μεταξύ άλλων συμμετείχε και ο εντολέας μας ΚΤΕΛ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ, καταθέτοντας προσφορά για τμήματα του προβλεπομένου από την προκήρυξη μεταφορικού έργου.

Εγκρίθηκε το αντίστοιχο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος διαγωνισμού στους μειοδότες των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, οι οικονομικές προσφορές κρίθηκαν συμφέρουσες, υποβλήθηκαν δε τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007 και την οικεία διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Νομίμως κατακυρώθηκαν σε εμένα τμήματα του διαγωνισμού.

Με την υπ’ αριθμ. …. πράξη του Ζ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων του ανωτέρω διεξαχθέντος διεθνή διαγωνισμού. Κατόπιν αυτού συνήφθησαν οι σχετικές συμβάσεις με πολύ όμως μεγάλη καθυστέρηση λόγω της δαιδαλώδους διαδικασίας. Εδώ και μήνες όμως ήδη εκτελούνταν η προκηρυχθείσα μεταφορά.

Με νομοθετική ρύθμιση, προβλέφθηκε η εξόφληση του τιμήματος μεταφοράς, για το χρόνο προ της υπογραφής της συμβάσεως «…κατ’ ανάλογο τρόπο και ανάλογες προϋποθέσεις αυτών, που ορίζονται στη μεταγενέστερη σύμβαση μεταφοράς που επιτεύχθηκε κατόπιν διαγωνισμού». Άρα η οφειλή της μεταφοράς για το χρόνο πριν την υπογραφή της συμβάσεως δεν στηρίζεται σε διοικητική σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση έχει νομολογηθεί ότι είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής και στα πλαίσια διοικητικής σύμβασης, από τα πολιτικά Δικαστήρια, αφού κατά τη Διοικητική Διαδικασία δεν προβλέπεται ανάλογη διαδικασία.

Το ΚΤΕΛ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ υλοποίησε το ανατεθέν συμβατικό αντικείμενο από την ημερομηνία κατακύρωσης μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από τις διαβιβασθείσες στην καθ’ ης βεβαιώσεις των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων του Νομού.

 

Όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. … έγγραφο της καθ’ ης, παρά την εκπλήρωση των δικών μου υποχρεώσεων το καθ’ ου, δεν κατέβαλλε μέχρι σήμερα το συμφωνηθέν τίμημα των υπηρεσιών που παρείχα, το οποίο έχει καταστεί πλέον ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, για λόγους που δεν οφείλονται στο ίδιο, αλλά σε καθαρά γραφειοκρατική διαδικασία.

Η ως άνω δήλωση του καθ’ ου ΝΠΔΔ αυτή ιδρύει αφ` εαυτής ενοχική υποχρέωση εκπλήρωσης της αναγνωρισθείσας απαίτησης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες συνίστανται στη δήλωση βούλησης του αναγνωρίζοντος αναφορικώς προς ορισμένη έννομη σχέση με πρόθεση υποχρέωσης, απευθυνόμενη προς εκείνον που αποκτά δικαίωμα με την αναγνώριση και την οποία (δήλωση) ο τελευταίος αποδέχεται, ρητώς ή σιωπηρώς.

Η ως άνω δήλωση, η οποία είναι διαφορετική από τη ρυθμιζόμενη από το άρθρο 873 ΑΚ αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, ιδρύει νέα αυτοτελή βάση υποχρέωσης προς εκπλήρωση παροχής, ήτοι ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία, όταν τούτο θελήθηκε από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι δεν απέβλεψαν μόνο στην παροχή αποδεικτικού μέσου περί της ύπαρξης του χρέους.

Αποκλειστικός σκοπός της έγγραφης δήλωσης αναγνώρισης ορισμένου χρέους είναι η προσπόριση στον πιστωτή νέας βάσης αγωγής και η δημιουργία νέου λόγου υποχρέωσης για τον οφειλέτη.

Επειδή άλλως και όλως επικουρικώς, η ως άνω δήλωση συνιστά αφηρημένη υπόσχεση χρέους, η οποία δεσμεύει απόλυτα την καθ’ ης.

 

Κατόπιν αυτών το Δικαστήριο, δέχθηκε και εξέδωσε διαταγή πληρωμής, ποσού ίσου με το αναφερόμενο ως οφειλόμενο και ληξιπρόθεσμο, στη δήλωση της καθ’ ης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 3-4-2015

Υπόθεση του προσωρινού αρχείου μας.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Άρθρα Ν 2190/1920 άρθρ. 57 παρ. δ

Αρ. Αρχείου 2488

 

Το ΔΣ Ανώνυμης Εταιρίας έπαψε να απολαμβάνει της στήριξης των μετόχων. Δύο εκ των πέντε μελών του ΔΣ καθώς και το μόνο αναπληρωματικό μέλος παραιτήθηκαν. Αδυναμία αντικατάστασης των μελών.

Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 121.160 /200.000 του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρίας, με αίτησή τους που κατέθεσαν στο ΔΣ ασκώντας το δικαίωμα του άρθρ. 39 του Ν 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ίσχυε σύμφωνα από το άρθρ. 47 παρ. 1 του Ν 3604/2007, το οποίο άλλωστε προβλέπεται και από το άρθρ. 34 του καταστατικού συστάσεως της εταιρίας, αιτήθηκαν την καταφυγή στο κυρίαρχο όργανο της εταιρίας διά τη σύγκλησης γενικής συνέλευσης των μετόχων με θέμα την προκήρυξη εκλογών.

Το ΔΣ αρνήθηκε τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

Η ομάδα αυτή των μετόχων ως πλειοψηφία πλέον, με την αιτιολογία ότι έχει επέλθει τεράστιο πρόβλημα λειτουργίας της εταιρίας και έλλειμμα νομιμοποίησης της διοίκησης η οποία απώλεσε την εμπιστοσύνη και νομιμοποίηση των μετόχων, προσέφυγε στο Μ Πρ ζητώντας να διαταχθεί με απόφαση του λαμβανόμενη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης από τους αιτούντες, με έξοδα της εταιρίας, στην έδρα της εταιρίας μέσα στον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο που προβλέπεται από το άρθρ. 24 παρ 2 του καταστατικού της εταιρίας (πρόσκληση 20 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση), με θέμα ημερήσιας διάταξης «ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».

Ταυτόχρονα οι ίδιοι μέτοχοι κατέθεσαν μήνυση κατά των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ δ του Ν 2190/20 για την άρνησή τους να συγκαλέσουν γενική συνέλευση.

Μετά τις ενέργειες αυτές, δεν χρειάσθηκε να συζητηθεί καν η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Το ΔΣ εισήγαγε την αίτηση των μετόχων στη ΓΣ, αποφασίσθηκε η προκήρυξη εκλογών πριν τη λήξη της θητείας του ΔΣ, εξελέγη νέα διοίκηση και λύθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 13-5-2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ – 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ – 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 176*

Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύγκρουση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου με λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αναγνώριση ευθύνης από τον εναγόμενο Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό     Ιδιοκτητών Λεωφορείων ΚΤΕΛ. Ανάθεση επισκευής σε τρίτο. Σύμβαση υπέρ τρίτου. Αμοιβή εργολάβου για τις επισκευαστικές εργασίες.

Δικαιώματα εργοδότη σε περίπτωση ελαττωμάτων του έργου. Ένσταση κατάχρησης δικαιώματος. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. Δεκτή η ένσταση του αντεναγομένου για παραγραφή της αξίωσης του εργοδότη, λόγω παρόδου εξαμήνου (κινητά) μέχρι την άσκηση της ανταγωγής.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-5-2014 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»