ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ – ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΜΥΝΟΜΕΝΟ / ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟ / ΕΝΑΓΟΝΤΑ –  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 281 ΑΚ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ.

(ΑΡΘΡΑ 281 ΑΚ, 495 παρ 1 και 2, 498, 511, 513 παρ. 1β, 516 παρ. 1, 517 και 518 παρ. 1 ΚΠολΔ, 533 παρ. 1 ΚΠολΔ)

Ο ενάγων, γνωρίζοντας ότι δεν διαθέτει τις προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας διά χρησικτησίας,  ζητά να αναγνωρισθεί «ως καταχρηστική  η άσκηση του δικαιώματος κυριότητας από τον εναγόμενο δήμο». Η ένσταση καταχρηστικότητας παρέχεται μόνο ως μέσο άμυνας κατά το νόμο και όχι ως μέσο επίθεσης, κατά συνέπεια μπορεί να προβληθεί μόνο για την αντίκρουση αγωγής και όχι για τη θεμελίωση αυτής.

Τόσο το πρωτόδικο δικαστήριο όσο και το Εφετείο Ιωαννίνων απέρριψαν την αγωγή, αφού έκριναν ότι : Απλή αμφισβήτηση του δικαιώματος του εναγόμενου δήμου, δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος, αφού δεν υπάρχει άσκηση αντίθετου δικαιώματος του ενάγοντος (ΑΠ 84/1984, ΑΠ 1417/1984, ΑΠ 26/1972). Δικαίωμα προβολής της σχετικής ενστάσεως, έχει μόνο όποιος αναγνωρίζει ότι φορέας του σχετικού δικαιώματός είναι ο αντίδικός του, ο οποίος ενδεχόμενα το ασκεί καταχρηστικά.

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αρ αρχείου Δήμου Πρ 309

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΝΕΑΣ – ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΚΗΣ (ΑΡΘΡ 295 ΠΑΡ 2 ΚΠΟΛΔ) – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ- ΕΦΕΣΗ – ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ.

(ΑΡΘΡΑ 19 ΚΠΟΛΔ, 294 ΚΠΟΛΔ, 295 ΠΑΡ 2 ΚΠΟΛΔ, 297 ΚΠΟΛΔ, ΑΠ 539/2008, ΑΠ 857/2003, ΕΦΘΕΣ 2000/2017, ΕΦΑΘ 881/2011)

Κατά το άρθρο 294 ΚΠολΔ ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής και χωρίς τη συναίνεση του εναγόμενου πριν προχωρήσει η συζήτηση της ουσίας της υποθέσεως, κατά δε το άρθρο 297 ΚΠολΔ η παραίτηση γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου. Συνέχεια

ΝΑΥΤΙΚΟ
Άρθρα Ν.5422/1932 και Α.Ν. 362/1945, 291, 292 ΑΚ
ΑΡ. ΑΡΧΕΊΟΥ ΜΑΣ 362

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ (ΣΤΑΛΙΩΝ) ΥΠΕΡΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΕΚ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟΥ.
Οι ενάγοντες ως συμπλοιοκτήτες-συγκύριοι φορτηγού πλοίου υπό την σημαία της Ονδούρας και υπό διεθνές διακριτικό σήμα δια ναυλομεσίτριας εταιρίας προήλθαν σε συμφωνία με εταιρία ως ναυλωτή στην κατάρτιση συμβάσεως ναυλώσεως αφού υπογράφτηκε την ίδια μέρα και το σχετικό ναυλοσύμφωνο. Το πλοίο θα μετέφερε για λογαριασμό της εναγομένης 900 τόνους αιγυπτιακής πατάτας τους οποίους θα φόρτωνε στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου με προορισμό το λιμάνι της Πρέβεζας αντί ναύλου 28 δολλαρίων ΗΠΑ ανά τόνο. Συνολικός χρόνος φόρτωσης εκφόρτωσης συμφωνήθηκε σε 11 εργάσιμες ημέρες και η αποζημίωση υπεραναμονής (σταλίες) 1000 δολλάρια ΗΠΑ /ημέρα.
Με την αγωγή τους, οι εντολείς μας, ενώπιον του Μον. Πρ Πρέβεζας η οποία έγινε δεκτή, ζήτησαν να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλλει σ’ αυτούς αποζημίωση για υπεραναμονή (σταλίες) του πλοίου κατά την εκτέλεση του πλου. Η αγωγή εφόσον έχει αντικείμενο αξίωση από σύμβαση ναυλώσεως είναι νόμιμη κατά το αίτημά της για καταβολή ποσού σε δραχμές του ισάξιου του αλλοδαπού νομίσματος. Οι διατάξεις του νόμου με τις οποίες απαγορεύεται στην ημεδαπή η συνομολόγηση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα αναφέρονται στις εσωτερικές συναλλαγές και όχι σε εξωτερικές ή διεθνείς, δηλαδή σ’ αυτές που ο ένας από τους συμβαλλόμενους εκτελεί την υποχρέωσή του στη χώρα άλλου κράτους όπως είναι οι διεθνείς μεταφορές στις οποίες η μετακίνηση του εμπορεύματος γίνεται σε διαφορετικές χώρες.
Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι, για το χρόνο υπεραναμονής του πλοίου (οχτώ ημέρες) κατά τον οποίο δεν έγινε καμιά ενέργεια εκφόρτωσης, ευθύνεται αποκλειστικά η εναγομένη, η οποία αποδεχόμενη την ευθύνη της, εξέδωσε μεταχρονολογημένη επιταγή για τις τρεις πρώτες μέρες της αναμονής, (η οποία αποδείχτηκε ότι δεν ήταν προϊόν εκβιασμού εκ μέρους του πλοιάρχου όπως ισχυρίστηκε στην απορριφθείσα ανταγωγή της), την οποία όμως ανακάλεσε, ενώ πέτυχε με την έκδοση προσωρινών διαταγών από το Μον. Πρ Πρέβεζας την σταδιακή εκφόρτωση του φορτίου σε πολύ καλή κατάσταση.
Ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων ασκήθηκε έφεση από την εναγομένη η οποία απορρίφθηκε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 30-6-2015

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ.

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες (και πιθανή αν και μη διαπιστωθείσα μέθη του πληρώματος), φορτηγό πλοίο σημαίας Ρωσίας με αλλοδαπό πλήρωμα και 2000 τόνους καλαμπόκι, εξέρχεται το διαύλου και προσκρούει σε βραχώδη έκταση έξω από την Πρέβεζα. Προσάραξη. Το πλοίο χωρίς να ενημερώσει το Λιμεναρχείο επιχειρεί να αποκολληθεί αυτοδύναμα. Μερική ελεγχόμενη εισροή υδάτων. Την αποκόλληση επιχειρεί διασώστης. Από εσφαλμένες εκτιμήσεις και ενέργειες, μετά από θαλασσοταραχή σπάει το μέσο με το οποίο έχει προσδεθεί το φορτηγό πλοίο στο ρυμουλκό, αλλάζει θέση και σχίζεται η μία πλευρά του σε μήκος πολλών μέτρων επάνω στα βράχια. Πρόκληση ναυαγίου. Εμπλοκή διασώστη και πληρώματος για τον υπαίτιο του ναυαγίου, αφού μετά την ανάληψη της διάσωσης μόνος υπεύθυνος είναι ο διασώστης. Ολική καταστροφή πλοίου και φορτίου. Το πλοίο παρά την μεγάλη εισροή υδάτων δεν βυθίζεται αφού κάθεται στα αβαθή.

Άρνηση του πληρώματος να εγκαταλείψει το πλοίο μετά από εντολή των πλοιοκτητών. Ένταση ανέμων (8 μποφόρ) και κλίση το πλοίου. Αδύνατη η διάσωση διά θαλάσσης λόγω του βραχώδους της περιοχής. Διάσωση του πληρώματος με ελικόπτερο υπό φοβερά αντίξοες συνθήκες. Σοβαρός τραυματισμός υπαλλήλου του διασώστη. Κίνδυνος ρύπανσης της τουριστικής περιοχής και του Αμβρακικού κόλπου. Ασύμφορη η επισκευή ή η διάσωση του σκάφους και εγκατάλειψή του από τους πλοιοκτήτες. Υπόλογος πλέον ο διασώστης που βρίσκεται σε αδιέξοδο καθώς και οι Λιμενικές αρχές που επιθυμούν την άμεση απομάκρυνσή του. Σύλληψη του πληρώματος.

Μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις συμφωνείται η προσέλευση πλωτής δεξαμενής μήκους άνω των 100 μέτρων η οποία θα βυθισθεί για να φορτωθεί επάνω της το φορτηγό και στη συνέχεια θα επιπλεύσει για να το μεταφέρει. Τεράστιο κόστος και εγκατάλειψη του σχεδίου. Πρόχειρη επισκευή των ρηγμάτων με ενέσεις τσιμέντου και μεταφορά του μέσω του διαύλου στο λιμάνι της Πρέβεζας, όπου το πλοίο εγκαταλείπεται οριστικά από τους πλοιοκτήτες. Αδυναμία απομάκρυνσης και κίνδυνος νέου ναυαγίου εντός του λιμανιού από όπου πλέον θα είναι αδύνατη η ανέλκυση.

Καταστροφή του φορτίου και παραπομπή της υπόθεσης σε διαιτησία σύμφωνα με το ναυλοσύμφωνο. Η αξία του καταστραφέντος φορτίου υπερβαίνει την αξία του πλοίου. Ανάληψη του ναυαγίου από το διασώστη, ο οποίος εκτός από έκθετος λόγω της αμέλειάς του καθίσταται και υπόλογος και απέναντι στους πλοιοκτήτες για την καταστροφή του σκάφους. Έτσι μία απλή προσάραξη κατέληξε σε ναυάγιο. Ο διασώστης με ρυμουλκά μετέφερε το πλοίο στην Τουρκία (Τούσλα) προκειμένου αυτό να κοπεί.

Σε δύο από τα μέλη του πληρώματος ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή προσάραξη και όχι πρόκληση ναυαγίου, αφού τελικά μετά την ανέλκυση του πλοίου και την ανάληψή του από τους διασώστες, οι ευθύνες του πληρώματος περιορίσθηκαν στην αρχική προσάραξη.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 30-5-2014

 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ – ΕΝΝΟΙΑ ΠΑΡAΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ – ΕΝΝΟΙΑ ΠΑΡAΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ.

Καταγγελία για εκτέλεση παράνομων εργασιών σε χώρο αιγιαλού και παραλίας για την κατασκευή ιδιωτικής μαρίνας. Έλεγχος από το Λιμεναρχείο και μη διαπίστωση παράβασης. Σε ανύποπτο χρόνο συνεχίζονται οι εργασίες και ολοκληρώνεται το έργο.     Παραπομπή του Λιμενάρχη και απαλλαγή του αφού δεν αποδείχθηκε ο χρόνος της κατασκευής και ο υπάιτιος, ούτε δόλος, ούτε η λήψη παράνομου περιουσιακού οφέλους.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 30-5-2014

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΕΙΣ ΥΦΑΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΙΝΙΚΟ – ΝΑΥΑΓΙΟ – ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ – ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ.

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΕΙΣ ΥΦΑΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΙΝΙΚΟ – ΝΑΥΑΓΙΟ – ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ – ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ.

Άρθρ. 34 ΠΔ 913/1987, άρθρ 38, 52, 68, 70, 71 ΚΙΝΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 1637

 

      Πλοίο υπό αλλοδαπή σημαία εμφανίζεται παρανόμως να ανήκει σε Ελληνική Ναυτική Εταιρία. Στον πρώτο του πλου και ευρισκόμενο εκτός ασφαλισμένης πορείας (Είχε ασφαλισθεί για τον πλου Άγιος Δομίνικος – Βόλος, ενώ το ναυάγιο προκλήθηκε στην πορεία προς Kingstone – Τζαμάικα όπου είχε πάει για ανεφοδιασμό πριν το ταξίδι για Ελλάδα, παθαίνει μηχανική βλάβη και ακινητοποιείται. Ο πλοιοκτήτης δεν μπορεί να έλθει σε συμφέρουσα συμφωνία για αποστολή ρυμουλκού για την σωτηρία πλοίου και πληρώματος. Το πλοίο λόγω της θαλασσοταραχής προσαράσσει σε κοραλλιογενείς υφάλους ανοικτά του Αγίου Δομίνικου και λαμβάνει κλίση. Το πλήρωμα μεταφέρεται στον Άγιο Δομίνικο από τις εκεί αστυνομικές αρχές για προανάκριση. Αμέσως πειρατές ανεβαίνουν στο πλοίο και το απογυμνώνουν. Η ασφαλιστική εταιρία όταν καταφθάνει διαπιστώνει ότι το σκάφος βρίσκεται εκτός ασφαλισμένης πορείας και ισχυρίζεται ότι το σκάφος δεν αποτελεί ναυάγιο, αφού μετά την απογύμνωσή του και την αφαίρεση καυσίμων και λιπαντικών έχει σηκωθεί και αποκολληθεί μερικά από τους υφάλους και άρα μπορεί να κινηθεί αυτοδυνάμως. Πλην όμως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο αφού στο πλοίο δεν έχει απομείνει πλέον τίποτε εκτός από το κουφάρι του εξ αιτίας της πειρατείας.

Σύλληψη του πληρώματος και αφαίρεση διαβατηρίων. Μη απόδοση κατηγοριών. Παρόλα αυτά απαγορεύει στο πλήρωμα την έξοδο από τη χώρα μέχρι ο πλοιοκτήτης να εμφανισθεί και να ρυμουλκήσει το ναυάγιο από την προστατευόμενη περιοχή. Ο πλοιοκτήτης εγκαταλείπει το σκάφος οριστικά. Στον Άγιο Δομίνικο που βρίσκεται υπό δικτατορία, δεν υπάρχει Ελληνική Πρεσβεία. Αποστέλλεται επιτετραμμένος επίτροπος της Ελληνικής Κυβέρνησης από το Τρινιντάντ, ο οποίος δεν καταφέρνει τίποτε. Δύο Έλληνες ναυτικοί μένουν στον Άγιο Δομίνικο επί 6 μήνες χωρίς να φυλακισθούν, χωρίς όμως πόρους διαβίωσης και χωρίς να μπορούν να φύγουν. Άλλο μέλος του πληρώματος, ευρισκόμενο σε απόγνωση καταφέρνει να φύγει ισχυριζόμενο κλοπή του διαβατηρίου του και αποκρύπτοντας ότι το διαβατήριό του ήδη κρατείται από τις εκεί αρχές.

Μπροστά στο αδιέξοδο και με τον πλοιοκτήτη πλήρως αποστασιοποιημένο και επιρρίπτοντα ευθύνες στο πλήρωμα για το ναυάγιο, ετοιμάζουμε αντιπροσωπεία για μετάβαση στον Άγιο Δομίνικο. Μία μέρα πριν την αποχώρησή μας οι αρχές του Αγίου Δομίνικου, αποφασίζουν την απελευθέρωση του πληρώματος.

Το πλήρωμα στρέφεται κατά της πλοιοκτήτριας και των μελών του ΔΣ αυτής ζητώντας τα δεδουλευμένα για το χρόνο της παράνομης παρακράτησής του στον Άγιο Δομίνικο.

Το Δικαστήριο πρωτοδίκως και κατ’ έφεση, δέχθηκε προσωπική ευθύνη των μελών του ΔΣ της Ναυτικής Εταιρίας, ανυπαιτιότητα του πληρώματος στην πρόκληση του ναυαγίου, υπαίτια συμπεριφορά της πλοιοκτήτριας που εγκατέλειψε το πλήρωμα και υποχρέωσε τους εναγόμενους να καταβάλουν στο πλήρωμα μισθούς υπερημερίας και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μέλους του ΔΣ της εταιρίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πληρώματος και ποινική καταδίκη για μη καταβολή δεδουλευμένων.

          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 16-5-2014