Σ.ΕΠ.Ε – επιβολή προστίμου 10.549,44€ για απασχόληση αδήλωτου εργαζομένου – προσφυγή εργοδότη στο διοικ πρωτοδικείο κατά της πράξης του σώματος επιθεώρηση εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) – το δελτίο έλεγχου δεν αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο ως προς τα συμπεράσματα του – δεκτός και κατ’ έφεση ο ισχυρισμός του εργοδότη περί του ότι το άτομο που βρέθηκε στην επιχείρηση κατά τον έλεγχο δεν απασχολούνταν αλλά δοκιμάζονταν για να προληφθεί χωρίς όμως να εργάζεται – το διοικ εφετείο επικύρωσε την απόφαση του διοικ πρωτοδικείου και απέρριψε την έφεση του ΕΦΚΑ – ακυρώνει το πρόστιμο

 (Άρθρ 24 ν 3996/2011, Άρθρ 2 της 27397/122/19-8-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, άρθρ. 16 Ν 2874/2000)

—–. . . —–

Δεύτερη απόφαση που ακυρώνει απόφαση του ΣΕΠΕ για αδήλωτο εργαζόμενο και αυτή τη φορά, προέρχεται από δευτεροβάθμιο δικαστήριο (Μ Διοικ Εφ Αθηνών).

Το Μ Διοικ Εφετείο Αθηνών, επικυρώνοντας την απόφαση του Μ Διοικ Πρωτοδ Αθηνών, επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και απέρριψε την έφεση του ΕΦΚΑ δεχόμενο ότι το δελτίο που συντάσσεται για τον έλεγχο από το κλιμάκιο του ΣΕΠΕ, αποτελεί μεν ως δημόσιο έγγραφο, πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ότι έγιναν ενώπιόν τους, δεν παράγει όμως πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να ερευνήσουν αυτεπαγγέλτως, λόγω των καθηκόντων τους, για τα οποία επιτρέπεται ανταπόδειξη, όπως εν προκειμένω, ως προς την ιδιότητα του ευρισκόμενου προσώπου ως εργαζόμενου, κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση.

Συνέχεια

Παράλειψη επίδοσης προσφυγής εργοδότη στο διοικ. πρωτοδικείο κατά πράξης του σώματος επιθεώρησης εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) – κάμψη του κανόνα της ποινής του απαράδεκτου επί ελλείψεως κοινοποιήσεως της προσφυγής εντος 60 ημερών

 (Άρθρ 129 ΚΔΔ, περ δ του άρθρ 3 της 27397/122/19-8-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, άρθρ. 24 παρ 6 Ν 3996/2011)

—–. . . —–

Η διάταξη της παρ 6 άρθρ 24 Ν 3996/2011, όπως ίσχυε και η ταυτόσημη διάταξη της περ δ του άρθρ 3 της 27397/122/19-8-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που προβλέπουν την επί ποινή απαραδέκτου κοινοποίηση της ασκηθείσας ενώπιον του αρμοδίου διοικ πρωτοδ προσφυγής κατά ΠΕΠ (πράξης επιβολής προστίμου) του ΣΕΠΕ μέσα στην ίδια 60ήμερη προθεσμία, στην αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ στοχεύουν στην έγκαιρη ενημέρωση της υπηρεσίας αυτής, προκειμένου να αποστείλει εγκαίρως κατά το άρθρ 129 του ΚΔΔ τον φάκελο της υπόθεσης στο δικαστήριο και να απαντήσει στους προβαλλόμενους ισχυρισμούς. Έτσι κατ’ αυτή την έννοια η παράλειψη της παραπάνω κοινοποίησης εκ μέρους του προσφεύγοντος δεν άγει κατ΄ ανάγκη σε απαράδεκτο αυτής, παρά μόνο εφόσον, η διάδικη αρχή δεν έλαβε πράγματι εγκαίρως γνώση της προσφυγής, με συνέπεια, να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στην ως άνω υποχρεώση της κ να αμυνθεί όπως πρέπει. Συνεπώς σε περίπτωση που η ενημέρωση της αρχής εξασφαλίζεται εγκαίρως με οποιονδήποτε τρόπο ή, σε περίπτωση, που η τελευταία δεν επικαλείται ότι έχει υποστεί σχετική δικονομική βλάβη, η ασκηθείσα προσφυγή δεν απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Σ.ΕΠ.Ε – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 10.549,44 € ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) – ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ – ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΩΝ 10.549,44 € / ΑΔΗΛΩΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΕΚΤΟΣ Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ – ΤΟ ΔΙΟΙΚ ΠΡΩΤΟΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ – ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

 (Άρθρ 24 ν 3996/2011, Άρθρ 2 της 27397/122/19-8-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, άρθρ. 16 Ν 2874/2000)

—–. . . —–

Με την υπ’ αριθμ. 2151/2017 (επταμελούς σύνθεσης) απόφαση του ΣτΕ επί προδικαστικού ζητήματος, κρίθηκε ότι κανένα έλλειμμα εξουσιοδότησης δεν υφίσταται στο άρθρο 1 της Φ11321/11115/802/2-6-2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής, η οποία τυγχάνει ισχυρή και εφαρμοστέα.

Κρίθηκε επίσης ότι το ύψος του προστίμου των 10.549,44 € ανά αδήλωτο εργαζόμενο δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας με την αιτιολογία της πάταξης και αυστηρού κολασμού για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Συνέχεια

Αλλαγή σελίδας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του δάσους Βαλανιδοράχης.

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την αλλαγή σελίδας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του δάσους Βαλανιδοράχης.

Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ήταν μια σύνθετη νομική διαδικασία, για την οποία εργασθήκαμε εντατικά, επί πολλούς μήνες, με την αρωγή ειδικών επιστημόνων (νομικών, περιβαλλοντολόγων, πολεοδόμων, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δασολόγων, τοπογράφων μηχανικών), υπό άκρα επαγγελματική εχεμύθεια.

Το δάσος Βαλανιδοράχης περνώντας στα χέρια ευπατρίδη Ηπειρώτη, θα παραμείνει δάσος για πάντα και οι παραλίες του ανοιχτές και προσβάσιμες. Θα συνεχίζει να προστατεύεται και θα καταστεί σημείο κατατεθέν για τη Δυτική Ελλάδα. Θα προσφέρει οξυγόνο, για το περιβάλλον, την οικονομία και τους ανθρώπους του τόπου.

Συνέχεια

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν 1882/1990 (ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ), ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

(Άρθρα 469 ΠΚ, 66 Ν 4174/2013, 5/2012 Εγκύκλιος Εις. ΑΠ)

—–. . . —–

Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας με το Γερμανικό Δημόσιο προέβη στη βεβαίωση οφειλής Έλληνα ιθαγενή από φοροδιαφυγή στη Γερμανία προς το Γερμανικό Δημόσιο συνολικού ύψους 114.027,08 €. Στη συνέχεια αιτήθηκε την ποινική δίωξη του Έλληνα οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρ 25 Ν 1882/90, καθότι το χρέος αυτό μετά τη βεβαίωσή του στην Ελλάδα, εμφανιζόταν μεν οφειλόμενο προς το Ελληνικό Δημόσιο, δεν οφειλόταν όμως στην πραγματικότητα, αφού (το ελληνικό δημόσιο) λειτουργούσε ως μεσάζοντας προκειμένου να το εισπράξει και στη συνέχεια να το αποδώσει στο Γερμανικό Δημόσιο. Ο Έλληνας ιθαγενής είχε ήδη καταδικασθεί από τη Γερμανική δικαιοσύνη για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Συνέχεια

Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (ηλεκτρονική ανάρτηση μίσθωσης) δεν αντικαθιστούσε το μισθωτήριο συμβόλαιο

Παρά το προηγούμενο έγγραφο – ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου Πρέβεζας με το οποίο συνίστατο η προσοχή και επισημαινόταν ότι η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (ηλεκτρονική ανάρτηση μίσθωσης) δεν αντικαθιστούσε το μισθωτήριο συμβόλαιο, η συγκεκριμένη τακτική εξακολουθεί να ακολουθείται από μεγάλη μερίδα φοροτεχνικών.

Τα αποτελέσματα της γενικευμένης πρακτικής αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντικά και επιζήμια για τους συμβαλλόμενους αφού στις αναρτήσεις αυτές δεν αναφέρεται καμία από τις επιμέρους συμφωνίες της μίσθωσης περί αναπροσαρμογής του μισθώματος, ποσοστού αυτής, υπομίσθωση, εκτέλεση εργασιών στο μίσθιο, καταβολή εγγυήσεων και οτιδήποτε άλλο καθιστά τη συγκεκριμένη μίσθωση ιδιαίτερη σχετικά με όλες τις υπόλοιπες.

Συνέχεια

ΣΥΝΙΣΤΑ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ «ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΗΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ, ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ;

ΑΡΘΡΑ 337, 339, 342, 348Β, 348 Γ, 351 Α.

Διαφορά μεταξύ ανηλικότητας (18 έτη στην Ελλάδα) και νομίμου ορίου ηλικίας για συναινετικό σεξ, χωρίς αμοιβή, με ανήλικο άτομο (15 έτη). Μέσος όρος σε όλη την Ευρώπη 14 έως 18 έτη. Η διατήρηση του ορίου ανηλικότητας στα 18  στην Ελλάδα, έγινε κατόπιν Ευρωπαϊκής οδηγίας του έτους 2010.

Σκόπιμα ασαφείς κατά τη διατύπωση του νόμου, οι όροι «ανηλικότητα», «εικονική αποτύπωση», «προμήθεια». – βλ. προβληματισμούς Χαραλαμπάκη για την προχειρότητα στη διατύπωση του νόμου, που είναι βέβαιο ότι θα προξενήσει προβλήματα κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του, στη μελέτη του: «Ο νέος ν. 3625/2007 για την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία», Δημ. Νοmos).

Συνέχεια

Ρύθμιση χρεών και νέος Πτωχευτικός Κώδικας (Ν. 4738/2020)

«Δεύτερη ευκαιρία» ή μια ακόμη τρύπα στο νερό;

Ένας νέος πτωχευτικός κώδικας έρχεται να αντικαταστήσει όλα τα εργαλεία ρύθμισης οφειλών, (υπάρχουσες πλατφόρμες ρύθμισης οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμπόρους αλλά και άτομα χωρίς πτωχευτική ικανότητα).

Ουσιαστικά το νομοθέτημα αυτό καλείται από 1-6-2021 να αντικαταστήσει τον Νόμο Κατσέλη (Ν. 3869/2010).

Συνέχεια